فهرست مطالب

مقدمه/ حسین میرزایی

ویروس کرونا، ما نظارهکنندگان نگران و تواعه روابط انسانی/خدیجه کشاورز

مدافعین سلامت و نابرابری جنسیتی/ لیلا فلاحتی

کرونا ویروس و دوگانه ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم / رضا ماحوزی

نگاهی به هشتگ "در خانه میمانیم"؛ شکاف میان درک مردم و ستاد بحران در یک شعار / حسین میرزایی و جبار رحمانی

سفرهای کرونایی؛ چرا مردم به سفر می روند؟/ جبار رحمانی

کرونا به مثابه آزمایش نقض کننده؛ جستاری در گسست واقعیت های اجتماعی جامعه ایرانی/ مهدی حسین زاده فرمی

شهی که پاس رعیت نگاه میدارد؛ نگاهی به مسئولیتهای حاکمیت در شرایط کنونی مواجهه با ویروس کووید 19 / فرهاد بیانی

کرونا و الهیات امروزی و مسأله آینده علم در ایران/ جبار رحمانی

کرونا به مثابه تکنولوژی و اثرات اجتماعی آن / اباذر اشتری مهرجردی

راهکارهایی برای استفاده از فضای مجازی در مبارزه با ویروس کرونا/ حامد طاهری کیا

سبک زندگی مراقبتی در شرایط بحران کرونا و سهم اصحاب علوم انسانی در آن/جبار رحمانی

پدیدآوران


مهدی حسین زاده فرمی - فرهاد بیانی

منابع مرتبط