فهرست
معرفی مدل و شبیه ساز شیوع کرونا در شهر تهران 3
مقدمه 3
منطق مدل 4
حرکت 5
بهبود یا مرگ 5
شعاع حرکت عامل ها 5
چرخه های موجود در مدل 5
قرنطینه افراد مبتلای دارای علائم 5
قرنطینه افراد عادی بعد از عمومی شدن خبر پخش ویروس 5
ابتلا و سرایت 5
تعداد جمعیت (Population-num) 6
دوره نهفتگی (Incubation-period) 6
نرخ مرگ و میر (Death-rate) 6
مدت زمان آشکار شدن تا مرگ (Time-delay-reveal-to-death) 6
نرخ سرایت (Attack-rate) 6
m-r-mean 6
پارامترهای شبیه ساز 6
تنظیمات مدل (setup) 6
اجرای مدل (go) 6
m-r-var 7
بهبود یا مرگ 7
سناریوی افزایش تدریجی قرنطینه خانگی (gradually) 7
سناریوی قرنطینه (Quarantine-scenario) 7
داده ها 8
نرخ مرگ و میر کلی بر اساس کشور 8
نرخ مرگ و میر بر اساس پارامتر های مختلف 11
مدت زمان دیده شدن علائم تا مرگ 12
مدت زمان ماندن در بیمارستان 13
نرخ انتقال ویروس 13
تعداد روز های مخفی بودن بیماری 14
نمای کاربری شبیه ساز 15
مدلسازی 15
سناریوها 16
سناریو ها ی پیش گیری 16
قرنطینه 16
کاهش شاخص ریسک سرایت (attack risk) 17
کاهش شعاع حرکت 18
سناریو های توقف 20
سناریو های مرتبط با درمان 20
درمان مداخلات راهبردی 21
پیشگیری 21
خلاصه
از ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ یک نوع ذات الریه که عامل آن ویروس کرونا ۲۰۱۹ (2019-nCoV) بوده است در شهر ووهان ، ایالت هوبی چین شناسایی شده است . رشد پیوسته تعداد بیماران فشار زیادی را بر بخش سیاست گذاری سلامت عمومی و تخصیص منابع دارویی در چین وارد کرده است. هدف این مدل این است که نحوه توزیع و گسترش بیماری کرونا را با استفاده از اطلاعاتی که از منابع معتبر خبری و دانشگاهی بدست آمده است باز تولید کند.