محله هرندی

امروزه زندگی اجتماعی در شهرهای بزرگی چون تهران با رشد شتابان جمعیت شهرنشین طی دهه های اخیر، چالش های گوناگونی را به همراه داشته است. درحال حاضر، نهادهای مختلف حاکمیتی با پررنگ شدن رویکرد علمی، توجه ویژه ای به کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي نشان داده اند و برنامه ها و اقدامات متنوعی را هدف گذاری نموده اند. تنوع بازیگران و گستردگی تعاملات آن ها به عنوان یک سیستم پیچیده در میدان تصمیم گیری، بیش از گذشته لزوم بازنگری در روش های سنتی سیاست گذاری را گوشزد می کند.روش های مبتنی بر مدل سازی فرصت های جدیدی را برای سیاست گذاری شواهد محور فراهم کرده است که کاربرد آنها می تواند به بهبود فرآیندهای تنظیم گری کمک شایانی نماید. با توجه به دغدغه بنیاد احسان برکت در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و به ویژه مساله اعتیاد در محله هرندی تهران، با رویکردی میان رشته ای تلاش داریم مسیری نوین را در حل مسایل اجتماعی در پیش گرفته و الگویی مناسب در مواجه با مسایل کشور طراحی و معرفی نماییم.

اطلاعات بیشتر
پیچیدگی مساله اعتیاد
پیچیدگی مساله اعتیاد
مداخلات محلی
مداخلات محلی
نقشه های مفهومی
نقشه های مفهومی

بانک اطلاعاتی

شاخص ها

اخبار

گزارش ها

مدل سازی