کرونا ویروس

شیوع ویروس کووید ۱۹ چالشی بی سابقه برای جهان انسانی است. بحران کرونا قبل از هرچیز جریان جاری و روال های عادی زندگی را به تعلیق درآورد. روابط و مناسبات فردی انسان ها و نهادهای اجتماعی را متوقف کرد.سرعت همه گیری و غافلگیری این ویروس تا آن حد بود که نهادهای اجتماعی و سیاسی نتوانستند مواجهه درستی با این پدیده داشته باشند. با این شرایط، تعلیق جامعه در شراین اپیدمی و به تعبیر دقیقتر پاندمی، به وضعیتی منجر شده است که همه ابعاد و زیرساختهای زندگی اجتماعی را دچار شوکی عمیق کرده و بازاندیشی جدی در تمامی شئون مبتلا به را در دستور کار نهادها و سازمانهای متعدد قرار داده است. عدم شناخت دقیق این ویروس و تبعات آن در جهان انسانی، منجر به وضعیتی پیچیده در مواجهه با آن شده و احتمال تداوم آن تصوری از آیندهای مبهم را پیش روی ما نهاده است. در پروژه حاضر با کاربست روش های مدل سازی و شبیه سازی تلاش داریم با رویکردی علمی این پدیده را مورد واکاوی قرار دهیم.

اطلاعات بیشتر
شاخص های آماری
شاخص های آماری
اقدامات عملیاتی
اقدامات عملیاتی
چالش های تصمیم سازی
چالش های تصمیم سازی
بسیج همگانی
بسیج همگانی

گزارش ها

بیشتر

مدل سازی

مدل سازی گسترش ویروس کرونا و پیش بینی سناریوهای ممکن(استان تهران)

مدل سازی گسترش ویروس کرونا و پیش بینی سناریوهای ممکن(استان تهران)

آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان، از همان ابتداي اپيدمي كرونا در كشور، سعي نموده است با حداكثر استفاده از داده های كشور و با نظر به قواعد حاكم بر رفتار اين ويروس، مبتني بر روش مدلسازي عامل مبنا، روند اشاعه اين ويروس را با تمركز بر شهر تهران شبيه سازي نمايد و مبتنی بر سناريوهاي طراحي شده، مداخلات مورد نظر را برای نهادهای مسئول مطابق آنچه در ادامه مي آيد، پيشنهاد نماید.

بیشتر