نوآوری باز
الگوی نوآوری باز در حقیقت در نقطه مقابل مدل‌های عمودی و سنتی است که در آن‌ها تولید یک محصول ناشی از تحقیق و توسعه در داخل شرکت‌ها می‌باشد. اگر بخواهیم مفهوم نوآوری باز را در یک جمله بیان کنیم، نوآوری باز یعنی استفاده از جریان‌های داخلی سودمند (دانش وایده‌های داخلی) و دانش خارج از شرکت به منظور شتاب دادن به نوآوری داخلی. نوآوری باز الگویی است که به سازمان ها توصیه می‌کند تا همان مقدار که به ایده‌های داخلی بها می‌دهند به ایده‌هایی که در دنیای بیرون از سازمان وجود دارند و در جریان هستند نیز اهمیت دهند تا از این طریق به ایده های مختلف دسترسی پیدا کرده که این الگو باعث بهبود فرآیند برنامه ریزی خواهد شد.