مدل سازی
مدل یعنی نمایش نمادین محیط یا جهان واقعی به منظور ارایه پیش بینی های علمی و ارایه گزینه های قابل اجرا و انتخاب بهترین گزینه با هدف نمایش ساده ای از یک سیستم پیچیده. سیستم ها به دلیل تعامل درونی اجزای آن با یکدیگر و تعامل بیرونی آنها با محیط، پیوسته رفتارهای مختلف و گاه پیچیده ای دارند. مدل ابزاری است برای تحلیل و بررسی سطوح مختلف واقعیت ها که با کمک آن می توان درکی جامع تر از واقعیت و دست یافت.در آزمایشگاه حکمرانی اجتماعی احسان، تلاش ما بر آن است که از این روش های نوین در شبیه سازی مسایل اجتماعی بهره برده و راه کارهایی موثر برای برنامه ریزان سطوح مختلف ارایه نماییم.